Необходими документи за кандидатстване в дома

11. 07. 18

Image

Приема в институцията се осъщестява със Заповед от Дирекция социално подпомагане. В Дирекцията се подават: Молба-декларация;Решение на ТЕЛК;Медицинска бележка от личен лекар и др. За повече информация се обърнете към съответната Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес. Не се прилага райониране. Ако лицето е от друг град, настаняването се осъщестява чрез съответната Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес.