Такси за пребиваване

Цените за домуване се определят според Тарифи по закона за МДТ >> 70% от дохода на лицето ( тук не се включва добавката за чужда помощ ).
Цените на допълнително предлаганите услуги се разработват по специална схема,

отчитаща осигурените услуги и нивото на комфорт предоставяно на потребителите, както и специалните изисквания на всеки индивид, съгласувани с лекарските предписания, там където това е необходимо.
 Ценовата листа, отчитаща стойностите на доброволните здравноосигурителни вноски ще бъде отворена за допълнително договаряне в бъдеще.