logo

Такси за пребиваване

Условия за пребиваване

- краткотрайно настаняване до 3 месеца
- настаняване за неограничено време.
- Възможност за домашен отпуск до 3 месеца със запазване на мястото. Възможности за настаняване на лица над 18 годишна възраст с:

Прочети още …

Настаняване

Настаняването е регламентирано от Социалното министерство със съответните нормативни документи.
Приема в институцията се осъществява със Заповед от Дирекция социално подпомагане.

Прочети още …

Такси за пребиваване

Създадена на 21 Юли 2017

Цените за домуване се определят според Тарифи по закона за МДТ >> 70% от дохода на лицето ( тук не се включва добавката за чужда помощ ).
Цените на допълнително предлаганите услуги се разработват по специална схема,

отчитаща осигурените услуги и нивото на комфорт предоставяно на потребителите, както и специалните изисквания на всеки индивид, съгласувани с лекарските предписания, там където това е необходимо.
 Ценовата листа, отчитаща стойностите на доброволните здравноосигурителни вноски ще бъде отворена за допълнително договаряне в бъдеще.