logo

Такси за пребиваване

Цените за домуване се определят според Тарифи по закона за МДТ >> 70% от дохода на лицето ( тук не се включва добавката за чужда помощ ).
Цените на допълнително предлаганите услуги се разработват по специална схема,

Прочети още …

Условия за пребиваване

- краткотрайно настаняване до 3 месеца
- настаняване за неограничено време.
- Възможност за домашен отпуск до 3 месеца със запазване на мястото. Възможности за настаняване на лица над 18 годишна възраст с:

Прочети още …

Настаняване

Настаняване

Създадена на 21 Юли 2017

Настаняването е регламентирано от Социалното министерство със съответните нормативни документи.
Приема в институцията се осъществява със Заповед от Дирекция социално подпомагане.

Не се прилага райониране. Ако лицето е от друг град, настаняването се осъществява чрез съответната Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес.

Документите, които трябва да подадете в Дирекция "Социално подпомагане", за да постъпите в ДПЛФУ "Ильо Войвода" са: Молба-декларация; Решение на ТЕЛК; Медицинска бележка от личен лекар и др.. За повече информация се обърнете към съответната Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес.
Общ капацитет
Със заповед РД 01 - 218/24.02.2010 г. на изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане капацитетът на Дома з е намален от 95 на 90 места. По настоящем в него  живеят 26 мъже и 64 жени.