Настаняване

17. 07. 21

Настаняването е регламентирано от Социалното министерство със съответните нормативни документи.
Приема в институцията се осъществява със Заповед от Дирекция социално подпомагане.

Не се прилага райониране. Ако лицето е от друг град, настаняването се осъществява чрез съответната Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес.

Документите, които трябва да подадете в Дирекция "Социално подпомагане", за да постъпите в ДПЛФУ "Ильо Войвода" са: Молба-декларация; Решение на ТЕЛК; Медицинска бележка от личен лекар и др.. За повече информация се обърнете към съответната Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес.
Общ капацитет
Със заповед РД 01 - 218/24.02.2010 г. на изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане капацитетът на Дома з е намален от 95 на 90 места. По настоящем в него  живеят 26 мъже и 64 жени.