11. 07. 18

Колективът на Дома

Анелия Методиева Милошова    Директор

Управление и администрация

Антоанета Димчова Марковска    Гл. счетоводител

Валерия Николова Нейкова    Социален работник
Ирена Георгиева Кирилова    Социален работник

Илияна Стойнева Янакиева    Психолог

Цветелина Йорданова Григорова      Трудотерапевт

Любка Манева Старша медицинска сестра


Цветанка Георгиева Михайлова    Медицинска сестра
Милка Димитрова Мутавчийска    Медицинска сестра
Лиляна Петрова Вучкова        Медицинска сестра
Цветанка Раденкова Христова    Медицинска сестра
Теменужка Борисова Стоянова    Медицинска сестра
Веселина Иванова Томова        Медицинска сестра

Росица Кирилова Витанова    Рехабилитатор

Мария Спасова Андонова        Рехабилитатор

Кристина Ранчева        Кинезитерапевт

Георги Пешев        Кинезитерапевт
 

                                                 
 
 

Димитрина Константинова    Специалист - ТРЗ, Касиер


Лилия Сапунджиева    Калкулант

 


Пламен Димитров Николов        Домакин

 

Обслужващ персонал
Кухня
Райка Кирилова Тодорова    Готвач
Василка Борисова Стойнева    Пом. Готвач
Кита Йорданова Александрова    Пом. Готвач
Елена Димитрова Гогова        Работник в кухня
Илияна Божидарова Гонева    Работник в кухня
Гинка Павлова Миленкова        Работник в кухня


Хигиенизиране
Стойна Асенова Йорданова    Санитар
Благовестка Благоева Ангелова    Санитар
Веселинка Тодорова Илиева    Санитар
Наташка Стоичкова Кущова    Санитар
Боянка Василева Тасева        Санитар

Живка Здравкова Рангелова    Санитар
Антонина Емилова Ангелова    Санитар
Любка Добрева Митева        Санитар
Кирилка Авиодорова Сотирова    Санитар
Райна Петрова Стоименова    Санитар
Наталия Младенова Арсова    Санитар
Лидия Илчова Павлова        Санитар
Мариана Кирилова Христова    Санитар
Таня Иванова Симеонова        Санитар
Райна Сотирова Барилска        Санитар
Бойка Павлова Георгиева        Санитар
Веска Александрова Ангелова    Санитар
Ангелинка Асенова Стоянова    Санитар
Тодорка Борисова Христова    Санитар
Зоя Асенова Янкова        Санитар
Зоя Живкова Илиева        Санитар


Помощен персонал
Ивайло Горанов Русинов        Шофьор

 Иван Руменов Соколов        Общ работник
 

Кирил Димитров Пашев        Огняр

 

 

   

 

Екипност в ежедневието ...

 ... и в свободното ни време.                            

12. 03. 27

Проучва битовите, медицинските, финансовите, социалните и личностните проблеми на потребителите на социални услуги в ДВФУ „ ИЛЬО ВОЙВОДА“ – Кюстендил.
Оказва съдействие на потребителите на социални услуги за получаване на социална,здравна,финансова или административна помощ в Дома.
Организира приемането ,настаняването и изписването на потребителите на социални услуги. Води личните дела на настанените в институцията  и съхранява личните карти на потребителите.Води регистъра на настанените потребители в институцията.
Съвместно с трудотерапевтите, фелдшера и рехабилитатора изготвя индивидуалния план за работа на всеки потребител на социални услуги.
Участвува в екипа за изготвяне на оценката на потребителите.   Урежда всички въпроси свързани с пенсиите на потребителите.
Подържа регулярни контакти и кореспондира с близките на потребителите на социални услуги , като ги информира за състоянието им и съдейства за разрешаване на възникнали проблеми.
Организира чествания на рождени дни, религиозни и национални  празници и други мероприятия. Съдейства за рганизирането на екскурзии, излети и разходки с потребителите.
Представя на ТЕЛК потребители ,чиито решения са с изтекъл срок. Прави адресна регистрация на новопостъпилите потребители. При смърт на потребител на социални услуги известява близките и урежда всички въпроси свързани с тяхното погребение.
Изготвя договори за предлаганите социални услуги на новонастанените потребители.
Участвува в изготвянето на годишния обучителен план за потребителите на социални услуги.

Валерия Николова Нейкова    Социален работник
Ирена Георгиева Кирилова    Социален работник

12. 03. 27

Планира, организира и провежда определена трудотерапевтична дейност на потребителите на социални услуги в ДВФУ „ ИЛЬО ВОЙВОДА“ – Кюстендил.
Съвместно със социалния работник и рехабилитатора изготвят индивидуалните планове за работа с всеки потребител на социални услуги.
Разработва годишната обучителна програма на потребителите на социални услуги в дома.
 Участва с определената група в работата на  помощното стопанство и поддържането на дворното място в Дома.
Ръководи и организира работата в помощното стопанство.
Участва в комисията при тестване на потребителите на социални услуги Води деловодната работа в Дома.
Съвместно със социалния работник изготвят годишен план за организиране и провеждане на екскурзии, излети , спортни игри на домуващите.

Цветелина Йорданова Григорова      Трудотерапевт
Кирил Тошков Бацанов        Трудотерапевт

12. 03. 27

Планира , организира и провежда целенасочена психотерапевтична дейност с потребителите на социални услуги в ДВФУ „ ИЛЬО ВОЙВОДА“ – Кюстендил.  
Използва различни психотерапевтични методи, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги.
Участва в изготвянето на индивидуални тестове на потребителите на социални услуги, съвместно със социалния работник , трудотерапевтите и медицинския фелдшер.
Взема участие при изготвянето на годишната обучителна програма на потребителите на социални услуги .
Изработва оценки за възможностите на клиентите;
Идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им. При необходимост сформира групи с идентифицирани общи проблеми; Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки;

Илияна Стойнева Янакиева    Психолог

13. 03. 13

Длъжност "Старша медицинска сестра"

1.      Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:

1.1.            Отговаря за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи. Организира, ръководи и контролира трудовия процес на медицинските сестри и санитарите. Извършва визитации на потребителите на социална услуга.

2.      Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:

2.1. Контролира приемането, настаняването и изписването на потребителите на социални услуги в специализираната институция – изисква задължителната медицинска документация.                       

          2.2. Ежедневно извършва визитация и се запознава със здравословното състояние на потребителите на социални услуги, при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си и се консултира с личния лекар.

            2.3. Следи за изпълнението на назначенията от личния лекар – лекарства, рехабилитация, диета. Съхранява и следи ползването на здравни и рецептурни книжки на  потребителите

            2.4.  Прави заявка за лекарствени средства и консумативи, необходими за дейността на медицински кабинет. Ежедневно извършва проверка на спешен шкаф. Води Приходно – разходна книга за лекарствата.

            2.5. Проследява получаването и раздаването на храната, както и храненето на настанените. Контролира рационалното хранене на потребителите на социални услуги.

            2.6.   Проявява взискателност за хигиената не само за помещенията, но и за хората в  специализираната институция – осъществява контрол върху работата на медицински сестри и санитарите. Проследява организираното  месечно основно почистване на отделенията. Изготвя доклади с предложение за наказания или награди в зависимост от качеството извършена работа при медицински сестри и санитари.

2.7.    Следи  за добрите етични взаимоотношения между персонала.

2.8.    Следи за спазване на медицинската етика в отношенията между персонал и потребители съобразно утвърдения Етичен кодекс на ДВХФУ.

            2.9.     Изготвя индивидуален писмен план за здравни грижи на потребителите и следи за изпълнението му.

           2.10.     Следи за оторазяването на назначенията в лична амбулаторна карта на потребителите.

           2.11. Придружава потребителите на социални услуги за прегледи, консултации или хоспитализация, ако е необходимо. Води архивна документация за хоспитализираните потребители.

           2.12.  Уведомява своевременно директора на специализираната институция при възникнали по-сериозни здравословни проблеми с потребителите на социални услуги.  

           2.13.    Участва активно заедно със социални работници, трудотерапевти, рехабилитатори при обучението на потребителите за спазване на подходящ режим.

           2.14.   Участва активно заедно с лекарите при обясняване на  болните на предстоящото им лечение, включително и за избора на лечебния метод.

            2.15.  Задължава се да повишава системно санитарната просвета и квалификация на медицинския  персонал и санитарите.

           2.16.    Изработва работния график на медицинските сестри, санитари, перачи, огняри и при нужда го коригира, като следи за изпълнението му.

Любка Манева         Старша медицинска сестра