Социален работник - функции и сфера на дейност

12. 03. 27

Проучва битовите, медицинските, финансовите, социалните и личностните проблеми на потребителите на социални услуги в ДВФУ „ ИЛЬО ВОЙВОДА“ – Кюстендил.
Оказва съдействие на потребителите на социални услуги за получаване на социална,здравна,финансова или административна помощ в Дома.
Организира приемането ,настаняването и изписването на потребителите на социални услуги. Води личните дела на настанените в институцията  и съхранява личните карти на потребителите.Води регистъра на настанените потребители в институцията.
Съвместно с трудотерапевтите, фелдшера и рехабилитатора изготвя индивидуалния план за работа на всеки потребител на социални услуги.
Участвува в екипа за изготвяне на оценката на потребителите.   Урежда всички въпроси свързани с пенсиите на потребителите.
Подържа регулярни контакти и кореспондира с близките на потребителите на социални услуги , като ги информира за състоянието им и съдейства за разрешаване на възникнали проблеми.
Организира чествания на рождени дни, религиозни и национални  празници и други мероприятия. Съдейства за рганизирането на екскурзии, излети и разходки с потребителите.
Представя на ТЕЛК потребители ,чиито решения са с изтекъл срок. Прави адресна регистрация на новопостъпилите потребители. При смърт на потребител на социални услуги известява близките и урежда всички въпроси свързани с тяхното погребение.
Изготвя договори за предлаганите социални услуги на новонастанените потребители.
Участвува в изготвянето на годишния обучителен план за потребителите на социални услуги.

Валерия Николова Нейкова    Социален работник
Ирена Георгиева Кирилова    Социален работник