Тренинг на обслужващия и специализирания персонал в Дома

 
 
„Аз слушам и забравям.
Аз виждам и запомням.
Аз правя и разбирам” 
 

На 28-и юли 2022 година Савина Стойнева запозна обслужващия и специализирания персонал със законодателната уредба,организираща предоставянето на социални услуги и качеството им. Избрахме формата на тренинг обучение, тъй като това е високо ефективна форма на обучение, при която се съчетава предаването на теоретични знания с практическото придобиване на умения. Използвахме и възможността за споделяне на добри практики. Акцентирахме върху действащият от юли 2020 година закон за социалните услуги (ЗСУ). Той  отмени нормативна уредба, която вече не отговаря на съвременното обществено развитие и социалните потребностите на гражданите. Законът въвежда нови положения, които са в съответствие с Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги - по-добър достъп до услугите, фокус върху ефективността на социалните услуги, както и тяхната гъвкавост и ефикасност.

Изяснено бе защо социалните услуги вече не се дефинират чрез конкретното място на тяхното предоставяне. Видовете социални услуги се дефинират в зависимост от основните групи дейности, като съдържанието на всяка една от тях е определено в закона. Намерихме приложението на всяка една от тях, а именно:

информиране и консултиране;
застъпничество и посредничество;
общностна работа;
терапия и рехабилитация;
обучение за придобиване на умения;
подкрепа за придобиване на трудови умения;
дневна грижа;
резидентна грижа;
осигуряване на подслон;
асистентска подкрепа.

Убедени сме, че периодичното опресняване на знанията ни по нормативните документи ще повиши качеството на нашата работа и ще облекчим ежедневието на нашите потребители.